Należyta staranność w VAT – wnioski po konferencji

W tym wpisie chciałabym się podzielić kilkoma przemyśleniami po konferencji naukowej nt. należytej staranności w VAT, która odbyła się w Poznaniu w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UAM, a która została zorganizowana przez wspomniany Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (Oddziałem Wielkopolskim). 

Miałam przyjemność brać udział w dyskusji w panelu dotyczącym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie tzw. należytej staranności w VAT.

Należyta staranność w VAT - wnioski

 • Na gruncie orzecznictwa TSUE nie ulega wątpliwości, że podatnik, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć o tym, że uczestniczy w oszukańczej transakcji nie może ponosić negatywnych konsekwencji w postaci odmowy prawa do odliczenia lub np. zakwestionowania stawki 0% przy WDT.

 • Istnieje pewne oczekiwanie wobec podatnika, aby zachowywał się starannie, tj. podejmował pewne działania w kierunku weryfikacji kontrahenta. Środki, jakie ma przedsięwziąć podatnik, to tylko takie, których „można od niego racjonalnie oczekiwać”. Z drugiej strony, nie można od podatnika „generalnie wymagać, aby podejmował czynności, do których nie jest zobowiązany”.

 • Ciężar dowodu w zakresie ustalenia, czy podatnik dochował należytej staranności lub nie spoczywa na organie podatkowym, nie na podatniku.

 • Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego katalogu czynności, które są od podatnika oczekiwane, aby wykonał, tak aby mógł mieć pewność, że nie zostanie mu postawiony zarzut niedochowania należytej staranności.

 • Praktyka pokazuje, że niejednokrotnie to podatnik mierzy się z nieuzasadnionym zarzutem dot. niedochowania należytej staranności, co w efekcie powoduje przerzucenie ciężaru dowodu w zakresie ustaleń co do dochowania należytej staranności na podatnika.

 • W warunkach, w których nie ma otwartej dyskusji na temat oczekiwań administracji podatkowej co do czynności weryfikacyjnych, które podatnik powinien wykonywać w określonych okolicznościach, trudno o uzyskanie pewności stosowania prawa, w tym prawa do odliczenia VAT naliczonego, w przypadku kiedy są spełnione wszystkie warunki materialno-prawne takiego odliczenia.

Należyta staranność w VAT - wskazówki dla podatników

 • Edukacja właścicieli firm oraz pracowników działów innych niż dział księgowości.
  Księgowi z reguły mają świadomość zagadnienia należytej staranności, ale często nie uczestniczą w procesie nawiązywania współpracy z kontrahentem. W związku z tym, konieczne jest uświadomienie właścicieli, osób zarządzających i pracowników np. działu handlowego w zakresie okoliczności, które powinny wzbudzać wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta z punktu widzenia VAT.

 • Tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie weryfikowania kontrahentów i jej stosowanie.
  Jest to jeden ze sposobów na zwiększenie wiarygodności podatnika w oczach organu podatkowego poprzez upewnienie się, że działania weryfikacyjne kontrahenta prowadzone są świadomie, sensownie i są odpowiednio udokumentowane.