Ograniczenie poboru zaliczek na podatek – proste narzędzie poprawy płynności w firmie

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek

Obecna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem – rosnąca inflacja i stopy procentowe, co przekłada się na odczuwalne hamowanie gospodarki w niektórych branżach. Właśnie przekroczyliśmy połowę 2022 r. i w wielu przedsiębiorstwach za chwilę może się okazać, że plany przychodowe na ten rok są zagrożone, koszty rosną, a wynik na koniec roku nie osiągnie zakładanego poziomu, o ile w ogóle będzie dodatni. Istnieje jednak dość niedoceniane, ale stosunkowo łatwe narzędzie podatkowe, które może pomóc poprawić płynność w firmie w czasie kryzysu – mowa o instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek.

Udostępnij wpis:

Spis treści

Na czym polega ograniczenie poboru zaliczek na podatek?

Omawiane narzędzie jest dostępne dla podatników już od wielu lat, chociaż ostatnio było o nim głośniej po wybuchu epidemii COVID-19. Szkoda, bo jest to moim zdaniem narzędzie niedoceniane – pozwala bowiem w dość prosty sposób na zmniejszenie kwot odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy, nawet do zera. Instytucję ograniczenia poboru zaliczek na podatek wprowadza art. 22 par. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym: 

„Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy”.

Rozwiązanie to jest zatem dostępne dla podatników „na wniosek”, czyli żeby skorzystać, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. 

Na końcu wpisu udostępniam wzór takiego wniosku. 

Co ciekawe, zgodnie z powyższym przepisem, jeśli spełniony jest warunek dla ograniczenia poboru, organ podatkowy zasadniczo nie ma pola do odmowy ograniczenia („organ podatkowy (…) ogranicza„, a nie „organ podatkowy może ograniczyć„).

Warunkiem ograniczenia poboru zaliczek jest uprawdopodobnienie, że kwota należnych zaliczek byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy. Należy tu podkreślić, że ustawodawca mówi o „uprawdopodobnieniu”, a nie „udowodnieniu”. Wystarczy zatem wykazanie, że scenariusz, według którego suma zaliczek należnych będzie niewspółmiernie wysoka do kwoty podatku obliczonego za rok podatkowy jest prawdopodobny. 

Kto może skorzystać z ograniczenia poboru zaliczek na podatek?

Z zaliczkami na podatek mamy do czynienia w przypadku podatków dochodowych, a zatem PIT i CIT, a już nawet z treści cytowanego przepisu Ordynacji podatkowej można wysnuć wniosek, że instytucja ta dotyczy właśnie zaliczek na podatek dochodowy. 

Omawiane rozwiązanie ma największy sens w przypadku podatników podatku CIT lub podatników podatku PIT prowadzących działalność gospodarczą, którzy w roku podatkowym wpłacają tzw. uproszczone zaliczki na PIT lub CIT, czyli zaliczki kalkulowane jako 1/12 podatku należnego za jeden z dwóch poprzednich lat podatkowych, którzy spodziewają się, że w danym roku podatkowym osiągną stratę podatkową lub niewielki dochód i w związku z tym należna im będzie istotna nadpłata w PIT lub CIT po zakończeniu roku i złożeniu zeznania rocznego. Zwykle rozwiązanie to jest wybierane przez podatników, którzy w jednym z dwóch wcześniejszych lat podatkowych uzyskali niewielki dochód i spodziewają się osiągania podobnych lub wyższych dochodów w przyszłości – dzięki temu co miesiąc wpłacają stałą, niewielką kwotę zaliczki na podatek, nie musząc przy tym co miesiąc kalkulować dokładnego poziomu przychodów i kosztów podatkowych w celu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek. 

Możliwy jest jednak scenariusz, w którym sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa ulega pogorszeniu na tyle, że osiągnięcie straty w danym roku staje się nieuniknione, a kwota miesięcznej uproszczonej zaliczki staje się istotnym obciążeniem. W takiej sytuacji zdecydowanie warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek.

Dlaczego omawiane rozwiązanie nie sprawdzi się w przypadku zaliczek obliczanych na zasadach ogólnych? Dlatego, że zaliczka miesięczna kalkulowana jest co do zasady od kwoty osiągniętego za dany miesiąc dochodu – jeżeli dochód jest niski, to i zaliczka będzie odpowiednio niska, a w przypadku straty podatkowej zaliczka nie wystąpi wcale (z wyjątkiem sytuacji, gdy np. podatnik podlega pod regulacje podatku od przychodów z budynków). Zaliczka więc „ogranicza się sama” wraz ze spadkiem dochodów w przypadku kalkulowania jej na zasadach ogólnych.

Co należy zrobić, żeby skorzystać?

Przede wszystkim, ograniczenie poboru zaliczek na podatek następuje „na wniosek”, zatem należy złożyć stosowny wniosek.

Nie ma wzoru urzędowego takiego wniosku, brak też szczególnego wykazu informacji, jakie taki wniosek powinien zawierać. Z pewnością wniosek powinien zawierać informacje i dane, które pozwolą uprawdopodobnić, że w przypadku danego podatnika kwota należnych zaliczek za rok podatkowy będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego za ten rok, np. prognozy co do osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Tego typu dane mogą być czasem dostępne nawet po I kwartale danego roku. Ponadto, wniosek powinien zawierać takie dane i informacje, jak każde podanie kierowane do urzędu, tj. co do zasady dane podatnika (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej), treść żądania i adres do doręczeń. W tym przypadku kluczową rolę pełnić będzie uzasadnienie wniosku, w którym podatnik będzie uprawdopodabniał spełnienie przesłanek do ograniczenia poboru zaliczek. 

Poprzez złożenie wniosku dochodzi do wszczęcia postępowania podatkowego, a organ podatkowy powinien załatwić sprawę co do zasady w ciągu miesiąca. W toku postępowania organ podatkowy będzie przede wszystkim oceniał, czy spełnione są przesłanki z art. 22 par. 2a Ordynacji podatkowej, tj. czy zostało uprawdopodobnione, że kwota należnych zaliczek a rok podatkowy będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy.

Wzór wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Wzór wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy zarówno dla podatnika CIT, jak i podatnika PIT, z komentarzami. Po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji według zawartych w pliku wskazówek, wniosek można samodzielnie złożyć do urzędu skarbowego.

Oczywiście, w razie wątpliwości lub potrzeby załatwienia tej sprawy możliwie sprawnie, najkorzystniej jest skorzystać z pomocy doradcy podatkowego – zachęcamy do kontaktu.

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania po wypełnieniu poniższego formularza.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej