Jak SLIM VAT 3 wpłynie na rozliczenia podatkowe?

Na stronach RCL pojawił się projekt ustawy zmieniającej określany medialnie mianem „SLIM VAT 3”, i – jak sama nazwa wskazuje – jest to już trzecia wersja usprawnień i uproszczeń w polskim systemie VAT, po SLIM VAT i SLIM VAT 2. W tym wpisie podsumowuję najważniejsze moim zdaniem zmiany i dzielę się moimi odczuciami po wstępnej analizie projektu ustawy i uzasadnienia do projektu.

Udostępnij wpis:

Co dokładnie się zmieni?

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny [TUTAJ]. Przepisy dotyczą zasadniczo szeregu zmian doprecyzowujących, jak również mających na celu dostosowanie do prawa unijnego.

W projekcie ustawy zmieniającej przewiduje się między innymi:

 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR (mały podatnik może korzystać ze szczególnych rozwiązań, tj. z metody kasowej oraz z rozliczeń kwartalnych;
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej – w tym zakresie proponuje się przede wszystkim przeliczanie kwot wynikających z korekty według kursu z faktury pierwotnej; kwestia ta nie była wcześniej uregulowana wprost, ale zasada ta była stosowana w praktyce i aprobowana przez organy podatkowe w interpretacjach;
 • doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy (moment powstania obowiązku podatkowego zamiast momentu dokonania dostawy);
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji – wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP);
 • ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA – przy uwzględnieniu tych aspektów, które są specyficzne dla poszczególnych rodzajów instrumentów,
 • rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE, nie tylko w Polsce,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu – odliczenie VAT naliczonego od WNT będzie uzależnione wyłącznie od wykazania podatku należnego z tytułu tego nabycia;
 • drobne zmiany liberalizujące warunki szybszego, tj. 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł (dotyczy podatników prowadzących działalność opodatkowaną i zwolnioną), i w to miejsce wprowadzenia wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji;
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą i działalność inną niż gospodarczą), którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności, i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo,
 • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty rocznej podatku naliczonego w związku z wykonywaniem działalności „mieszanej” (opodatkowanej i zwolnionej), jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz w przypadku gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł,
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej, w której uwzględni się całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek), w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu/kwartale),
 • wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w płatnościach objętych split payment (dot. podmiotu innego niż dostawca),
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu,
 • wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do określenia wzorów elektronicznych deklaracji korygujących, które będą składane poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Najważniejsze zmiany w SLIM VAT 3

Zagadnienia, które przykuły moją uwagę pogrubiłam w tekście powyżej – będą to w mojej ocenie kwestie, które najbardziej w praktyce zmienią codzienne rozliczenia podatkowe w VAT.

Chciałabym jednak podkreślić, że nie są to zmiany, które zrewolucjonizują sposób rozliczeń VAT i trzeba je traktować jedynie jako drobne uproszczenia, które teoretycznie powinny usprawnić codzienną pracę księgowych. SLIM VAT 3 nie wywoła jednak efektu w postaci „teraz rozliczenia VAT są już łatwe, proste i przyjemne”, chociaż generalnie oceniam je jako korzystne dla podatników.

Przypominam, że obecnie dyskutujemy jedynie nad projektem ustawy, który do 23 sierpnia 2022 r. jest na etapie opiniowania. Oznacza to, że treść przepisów może jeszcze ulec zmianie i należy to monitorować (szczerze mówiąc, moje subiektywne zdanie jest takie, że ewentualne zmiany będą miały drobny charakter i należy się spodziewać, że w zdecydowanej większości wejdą właśnie w takim kształcie). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już dziś prześledzić przepisy dokładnie i zastanowić się, jak proponowane zmiany wpłyną na rozliczenia podatkowe.