Warunek minimalnego zatrudnienia przy estońskim CIT

Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, musi spełnić szereg warunków.

Jednym z nich jest warunek dotyczący minimalnej wielkości zatrudnienia. W praktyce warunek ten jest sformułowany szczegółowo, pozwalając na objęcie CIT estońskim także tych podatników, którzy korzystają z innych form zatrudnienia poza umową o pracę. 

Warto zwrócić uwagę na szczegółowe uregulowania dot. zatrudniania wspólników oraz preferencje dla małych podatników czy podatników rozpoczynających działalność.

Table of Contents

Jak spełnić warunek zatrudnienia w estońskim CIT

Zgodnie z przepisami Ustawy CIT, opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli:

 1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym,

  lub

 2. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawodawca nieco odmiennie reguluje warunek zatrudnienia w przypadku umów o pracę i pozostałych umów (np. umów zlecenie).

Warunki dla umów o pracę i innych umów (np. umów zlecenia)

W przypadku zatrudniania w oparciu o umowy o pracę, aby uznać za spełniony wymóg dla opodatkowania CIT estońskim istotnym jest, aby:

 • zatrudnione były co najmniej 3 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty);
 • do limitu zatrudnienia nie wlicza się udziałowców, wspólników, akcjonariuszy podatnika;
 • warunek minimalnego zatrudnienia musi być utrzymany przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym – w przypadku pełnego roku podatkowego; jeżeli rok podatkowy jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, wówczas warunek minimalnego zatrudnienia musi być spełniony przez okres min. 82% dni tego roku.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, oprócz samego faktu zawarcia umowy ważna jest wysokość wypłacanego wynagrodzenia. W takim układzie, spełnione będą warunki opodatkowania estońskim CIT, jeżeli:

 • podatnik ma zatrudnia przynajmniej 3 osoby fizyczne w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę;
 • do limitu tych 3 osób nie wlicza się umów zawartych z udziałowcami, wspólnikami, akcjonariuszami;
 • podatnik w każdym miesiącu ponosi wydatki na miesięczne wynagrodzenia z tytułu tych umów równe 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w IV kwartale 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6.965,84 zł); 
 • podatnik pełni funkcję płatnika PIT lub składek na ubezpieczenie społeczne lub składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do tych umów.

Preferencje dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność

Warunek zatrudnienia dla estońskiego CIT ulega złagodzeniu w przypadku m. in. małych podatników, czyli podatników, u których – w uproszczeniu – wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła 2.000.000 EUR.

Mały podatnik spełnia warunek zatrudnienia, ale tylko w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem, jeśli:

 • w przypadku zatrudniania w oparciu o umowę o pracę: zatrudnia na umowę o pracę nie 3, ale 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, przy czym również obowiązuje tutaj reguła niewliczania do limitu wspólników, akcjonariuszy oraz minimalnego okresu spełniania warunku;
 • w przypadku zatrudniania w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę: zatrudnia na podstawie tej innej umowy nie 3, ale 1 osobę fizyczną i ponosi miesięcznie wydatki na wynagrodzenie tej osoby w wysokości 1-krotności, a nie 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym tutaj również musi być spełniony warunek dot. płatnika PIT lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Z kolei podatnika rozpoczynającego działalność warunek zatrudnienia nie dotyczy w pierwszym roku prowadzenia działalności i w dwóch kolejnych bezpośrednio następujących latach podatkowych, przy czym począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w przepisach dla pozostałych podatników (tj. min. 3 pełnych etatów).

Wątpliwości dot. warunku zatrudnienia przy estońskim CIT

Wprawdzie warunek zatrudnienia został uregulowany dość szczegółowo, to jednak w praktyce kształt regulacji generuje wątpliwości.

Jak wskazano już wyżej, warunek minimalnego zatrudnienia może być spełniony także jeżeli zatrudnienie odbywa się na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Przyjmuje się jednak, że nie można „łączyć” różnych form zatrudnienia aby osiągnąć minimum w wysokości 3 osób – tak przynajmniej wynika z objaśnień Ministra Finansów z 23.12.2021 r. w sprawie ryczałtu od dochodów spółek (objaśnienia wiążą podatników, jeżeli się do nich zastosują).   

Innymi słowy, podatnik, aby korzystać z estońskiego CIT musi albo zatrudniać na podstawie umowy o pracę min. 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, albo zatrudniać przynajmniej 3 osoby na podstawie np. umów zlecenia i ponosić miesięczne wydatki na wynagrodzenia tych osób w wysokości 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W odniesieniu do zatrudniania w oparciu o np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło, dopiero od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca złagodził warunek dot. pełnienia przez podatnika na estońskim CIT funkcji płatnika zaliczek na PIT i (a właściwie: LUB) składek ZUS. Dzisiaj do limitu zatrudnienia wliczamy zatem zarówno np. umowy zlecenia zawarte ze studentami, czy osobami do 26. roku życia oraz umowy o dzieło. Do końca 2022 r. nie było to możliwe, ponieważ umowy przyjmowane do limitu musiały być jednocześnie opodatkowane PIT i oskładkowane.

Estoński CIT - czy warto?

Mimo specyfiki ryczałtu od dochodów spółek, w obecnym kształcie jest to rozwiązanie przykuwające uwagę przedsiębiorców, ponieważ pozwala istotnie zmniejszyć obciążenia podatkowe w CIT. Z kolei spełnienie warunków ustawowych do wejścia w estoński CIT w przypadku wielu podmiotów nie jest już istotnym wyzwaniem.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej