Odliczenie komplementariusza przy wypłacie zaliczek na poczet zysku w trakcie roku

PIT komplementariusza – odliczenie podatku CIT należnego od dochodów spółki

Komplementariusze w spółce komandytowej przy obliczaniu podatku PIT od dochodów uzyskanych z udziały w zysku spółki komandytowej mają prawo do skorzystania ze specjalnego odliczenia. Od podatku można bowiem odliczyć podatek zapłacony przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do udziału posiadanego przez komplementariusza w spółce.

W praktyce, komplementariusze otrzymują już w trakcie roku wypłaty na poczet zysku w spółce (czasem określane jako zaliczki na poczet zysku w spółce lub, nieprawidłowo, zaliczki na poczet dywidendy – w spółce komandytowej nie mamy właściwie dywidendy, ponieważ jest to spółka osobowa i w takim przypadku mówimy raczej o wypłatach z zysku spółki). Wypłaty dokonywane w trakcie roku na poczet wypłat z zysku spółki z punktu widzenia podatku PIT po stronie wspólnika spółki komandytowej są traktowane tak samo jak wypłata z zysku spółki po zakończeniu roku. Oznacza to, że w związku z taką wypłatą w trakcie roku zasadniczo powstaje przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a zatem i obowiązek ich opodatkowania 19% podatkiem PIT na podstawie art. 30a Ustawy PIT.

Okazuje się, że zastosowanie ww. odliczenia u komplementariusza w trakcie roku w praktyce budzi wątpliwości.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 Ustawy PIT:

Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Podatek PIT od wypłat z zysku na rzecz wspólników w spółce komandytowej jest pobierany przez spółkę pełniącą rolę płatnika podatku.

Podatek należny od dochodu spółki

Wątpliwości w zakresie stosowanie ww. odliczenia wynikają z tego, że odliczeniu podlega kwota obliczana jako iloczyn udziału komplementariusza w spółce oraz „podatku należnego od dochodu spółki”.

Podatek należny od dochodu spółki zasadniczo należy rozumieć jako podatek należny, którego obliczenie następuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów spółki komandytowej jest co do zasady podatkiem rocznym. Wprawdzie w trakcie roku spółka ma obowiązek bieżącego, comiesięcznego ustalania wysokości dochodu na potrzeby obliczenia i wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek CIT (chyba że podatnik wybrał tzw. uproszczony sposób wpłacania zaliczek), niemniej nie zmienia to faktu, że kategoria „podatku należnego” jest obliczana i może zostać poznana dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

W konsekwencji, skoro ustawodawca wprowadza zasadę obliczenia podatku PIT komplementariusza, dla zastosowania której konieczna jest znajomość kwoty określanej dopiero po zakończeniu roku podatkowego spółki komandytowej, to zasadny jest wniosek, że właściwe obliczenie podatku PIT komplementariusza od wypłat na poczet zysku w trakcie roku nie jest możliwe w trakcie roku, przy dokonywaniu tych wypłat, ale dopiero po zakończeniu roku.

Odliczenie komplementariusza – stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przyjmują jednolicie, że faktycznie, na podstawie art. 30a ust. 6a Ustawy PIT nie jest możliwe w trakcie roku obliczenie kwoty odliczenia przysługującego komplementariuszowi, co jednak – w ocenie organów – nie oznacza, że spółka jako płatnik podatku nie ma obowiązku pobrania podatku przy wypłacie zaliczki na poczet udziału w zysku. W takim przypadku powinna po prostu pobrać podatek bez uwzględnienia odliczenia. Odliczenie co najwyżej zastosuje sam podatnik (komplementariusz) poprzez wystąpienie do urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (por. przykładowo interpretacja indywidualna z 22.03.2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.134.2023.1.EB).

Odliczenie komplementariusza – orzecznictwo

Po stronie podatników (w tym przypadku raczej: płatników) stają sądy administracyjne, które w orzeczeniach wskazują, że dopiero po zakończeniu roku, gdy znana jest wysokość podatku należnego CIT spółki możliwe jest obliczenie zryczałtowanego podatku należnego od wypłacanych komplementariuszowi zaliczek na poczet udziału w zysku, tak więc dopiero wówczas jest możliwe jego obliczenie i wpłata.

Pierwszy wyrok w tego typu sprawie dotyczył wprawdzie spółki komandytowo-akcyjnej (wyrok NSA z 03.12.2022 r. sygn. akt II FSK 2048/18), niemniej mamy już szereg orzeczeń WSA w zakresie spółek komandytowych jednolicie orzekających na korzyść podatników (np. wyrok WSA w Gliwicach z 28.07.2022 r., sygn. akt I SA/Gl 627/22, wyrok WSA w Warszawie z 16.05.2022 r., sygn. akt III SA/Wa 2437/21 – nieprawomocne).

Podsumowanie

Spółki komandytowe, w których dochodzi do wypłaty zaliczek na poczet udziału w zysku na rzecz komplementariuszy stoją przed wyzwaniem. Muszą bowiem podjąć decyzję, czy w przypadku wypłat z zysku w trakcie roku na rzecz komplementariuszy pobierać podatek w pełnej wysokości, czy go nie pobierać w ogóle – w praktyce, w trakcie roku nie jest możliwe ustalenie kwoty przysługującego odliczenia.

Występując o interpretację indywidualną w obecnych warunkach należy spodziewać się zajęcia niekorzystnego stanowiska przez Dyrektora KIS. Korzystne rozstrzygnięcie płatnicy będą mogli uzyskać najprawdopodobniej dopiero przed sądem administracyjnym.

Kontakt

Katarzyna Schmidt

Doradca podatkowy