Koniec niektórych preferencji podatkowych w związku z odwołaniem stanu epidemii

Przepisy mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 wprowadziły także pewne nowe preferencje podatkowe lub zmieniły zasady korzystania z dostępnych już rozwiązań. W związku z odwołaniem stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 r. należy pamiętać, że niektóre rozwiązania powracają do swoich pierwotnych założeń. Poniżej zestawienie najistotniejszych preferencji, które tracą swój byt z końcem maja 2022 r. w związku z odwołaniem stanu epidemii.

Udostępnij wpis:

Określone preferencje czy ulgi podatkowe zostały przez ustawodawcę zamieszczone zarówno w tzw. „ustawie antycovidowej” (tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.; dalej: Ustawa COVID), jak i poszczególnych ustawach podatkowych – głównie dotyczących podatków dochodowych.

Preferencje, które nie będą mogły być stosowane po 31.05.2022 r.

1. Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Od czerwca przestanie być spełniony warunek do zastosowania zwolnienia od podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 38ha Ustawy CIT (analogiczna regulacja w art. 52pa Ustawy PIT). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24b, ustalone za okres:

  1. od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  2. od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zatem począwszy od czerwca 2022 r. podatnicy, których dotyczy danina będą ponownie obowiązani do obliczania i wpłacania podatku od przychodów z budynków na zasadach określonych w art. 24b Ustawy CIT (art. 30g Ustawy PIT).

2. Rozliczanie ulgi B+R przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników CIT

Z końcem maja 2022 r. skończy się dla podatników CIT możliwość uwzględnienia ulgi B+R przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na CIT (preferencja cały czas obowiązuje podatników PIT do końca 2022 r.) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Koszty kwalifikowane poniesione począwszy od czerwca 2022 r. będą mogły zostać uwzględnione w rozliczeniu ulgi na zasadach ogólnych, czyli w zeznaniu rocznym. Dla podatników PIT preferencja obowiązuje do końca 2022 r.

3. Rozliczanie ulgi IP Box przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników CIT

Podobne rozwiązanie jak w przypadku ulgi B+R w związku z obowiązywaniem stanu epidemii ustawodawca wprowadził także w odniesieniu do tzw. ulgi IP Box. Podatnicy mają bowiem prawo do stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, już przy obliczaniu zaliczki na podatek, niemniej nie później niż do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii, czyli do końca maja 2022 r. – taką regułę ustawodawca przewidział dla podatników CIT, natomiast w odniesieniu do podatników PIT obejmuje ona okres do końca 2022 r., czyli do końca roku, w którym odwołano stan epidemii. Zatem skorzystanie z IP Box począwszy od czerwca 2022 r. przez podatników CIT będzie następowało na zasadach ogólnych, czyli co do zasady w zeznaniu rocznym.

4. Odliczenie darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19

W ramach tarczy antykryzysowej ustawodawca wprowadził możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 w zakresie, w jakim nie zostały odliczone na zasadach ogólnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 Ustawy CIT oraz art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 Ustawy PIT), w określonej wysokości, uzależnionej od momentu przekazania darowizn (darowizny przekazane do końca kwietnia 2020 r. mogły zostać odliczone nawet w wysokości 200% takiej darowizny). Odliczenie przysługiwało zasadniczo w odniesieniu do darowizn przekazanych najpóźniej w miesiącu odwołania stanu epidemii, po spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych w art. 38g Ustawy CIT (art. 52n Ustawy PIT). W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r., darowizny przekazane począwszy od czerwca 2022 r., nawet jeśli byłyby to darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, nie będą mogły zostać odliczone na specjalnych zasadach wynikających z przepisów „antykryzysowych”, a jedynie na zasadach ogólnych.

5. Odliczenie darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych

Wśród preferencji podatnicy mieli również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów kompletnych, zdatnych do użytku i wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, przekazywanych m. in. na rzecz placówek oświatowych, jeżeli były one przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii – reguły preferencji określa art. 38p Ustawy CIT (analogicznie art. 52x Ustawy PIT). W zależności od terminu przekazania darowizny, wartość odliczenia była określona wg ustalonego współczynnika procentowego (nawet do 200% odliczenia). W związku z odwołaniem stanu epidemii, tego rodzaju darowizny przekazane począwszy od czerwca 2022 r. będą mogły zostać odliczone jedynie na zasadach ogólnych wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 Ustawy CIT (analogicznie art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 Ustawy PIT).

6. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Podatnicy mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w szczególności: maseczek, respiratorów, środków odkażających i innych wskazanych w przepisach), które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. W związku z odwołaniem stanu epidemii, wyżej wskazane środki trwałe wprowadzone do ewidencji środków trwałych począwszy od czerwca 2022 r. będą mogły być amortyzowane na zasadach ogólnych.

Preferencje, które będą obowiązywać jeszcze do końca 2022 r.

Czas obowiązywania niektórych podatkowych rozwiązań „antycovidowych” został powiązany z końcem roku, w którym odwołano stan epidemii, zatem już dziś wiemy, że będzie to koniec 2022 r. Dotyczy to między innymi:

  • podwyższenia limitów niektórych zwolnień z podatku PIT określonych w art. 21 Ustawy PIT;
  • możliwości stosowania ulgi B+R oraz ulgi IP Box przy obliczaniu zaliczek na podatek w odniesieniu do podatników PIT;
  • modyfikacji terminu do skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym (skrócenie go do okresu rozliczeniowego, w którym upływa 30 dni od upływu terminu płatności zamiast okresu, w którym upływa 90 dni od upływu terminu płatności).

Preferencje, które cały czas obowiązują w związku z otrzymywaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Niektóre z rozwiązań obowiązują nadal w związku z cały czas występującym na obszarze Polski stanem zagrożenia epidemicznego. Są to m. in.:

  • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy podatników VAT z ustawowych 7 dni na 14 dni;
  • wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej z 3 do 6 miesięcy;
  • zawieszenie terminów przekazywania informacji o krajowych schematach podatkowych.