Interpretacje podatkowe

Home » Usługi » Doradztwo podatkowe » Interpretacje podatkowe

Interpretacja podatkowa

W obecnym otoczeniu prawnym, w toku działalności gospodarczej nie sposób nie natrafić na obszar niewystarczająco uregulowany podatkowo lub uregulowany w sposób nieprecyzyjny.

Interpretacja podatkowa to narzędzie pozwalające zabezpieczyć skutki podatkowe i ograniczyć ryzyko związane z niejasnymi regulacjami podatkowymi.

Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna to dokument urzędowy, którego posiadanie pozwala, po spełnieniu pewnych warunków, uzyskać ochronę przed domiarem podatku, naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Interpretacja to nic innego jak urzędowe potwierdzenie, że nasze rozumienie określonych przepisów podatkowych w danej sytuacji jest właściwe.

Moc ochronna interpretacji indywidualnej

Interpretacja daje podatnikowi moc ochronną, która polega ona na tym, że interpretacja jest wiążąca dla podatnika, pod dwoma warunkami: (1) opisany we wniosku o interpretację stan faktyczny sprawy odpowiada rzeczywistym zdarzeniom gospodarczym oraz (2) podatnik zastosował się do interpretacji.

Organ podatkowy, czyli np. urząd skarbowy podczas kontroli czy postępowania podatkowego może jednak nie uwzględnić interpretacji i rozstrzygnąć sprawę na niekorzyść podatnika, niemniej podatnik posiadający interpretację może zostać zwolniony z doszacowanego podatku.

Ostateczny efekt jest taki, że podatnik posiadający korzystną interpretację nie zapłaci podatku, nawet jeśli podczas kontroli czy postępowania organ podatkowy zająłby inne stanowisko niż wskazane w interpretacji.

Wniosek o interpretację indywidualną

Wniosek o interpretację indywidualną składa się na formularzu ORD-IN do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. We wniosku należy wskazać między innymi dane wnioskodawcy, opis stanu faktycznego, wskazanie przepisów, które mają zostać poddane interpretacji, pytania i własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem. W przypadku spraw, w których pojawiają się transgraniczne skutki podatkowe, należy wskazać kraj i dane tego podmiotu zagranicznego.

Termin wydania interpretacji

Interpretacja indywidualna jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli w tym czasie organ podatkowy nie wyda interpretację, uznaje się, że stanowisko wnioskodawcy jest w całości prawidłowe (tzw. milcząca interpretacja).

Procedura odwoławcza

W przypadku gdy organ podatkowy uzna stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, wnioskodawcy przysługuje prawo zaskarżenia niekorzystnej interpretacji do sądu administracyjnego. Skargę należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji.

Procedura uzyskania interpretacji podatkowej

Pozyskanie interpretacji wymaga przede wszystkim złożenia wniosku, który zawiera określone przepisami elementy. 

Kiedy warto wystąpić o interpretację?

Decyzja o wystąpieniu o interpretację indywidualną powinna zostać w każdym przypadku dobrze przemyślana.

Nie zawsze bowiem wystąpienie o interpretację indywidualną jest optymalnym rozwiązaniem. W każdym przypadku należy przeanalizować szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Dogłębnie przeanalizowana sytuacja danego podmiotu oraz prawidłowo przygotowany wniosek o interpretację minimalizuje ryzyko uzyskania niekorzystnej interpretacji.

O interpretację warto wystąpić aby

  • otrzymać informację o tym, w jaki sposób bezpiecznie rozliczyć określoną transakcję czy zdarzenie gospodarcze,
  • uzyskać w swojej indywidualnej sprawie ochronę przed zmianą linii interpretacyjnej organów podatkowych,
  • potwierdzić prawidłowość rozliczenia z kontrahentem (np. poprzez złożenie wniosku o wydanie interpretacji wspólnej)

Wsparcie ekspertów podatkowych pozwala

  • podjąć właściwą decyzję co do tego, czy występować o interpretację, czy w danej sytuacji nie przyniesie to korzyści,
  • mieć pewność, że wniosek został sporządzony zgodnie z wymogami ustawowymi i tym samym ograniczyć liczbę wezwań do uzupełnienia wniosku i – co za tym idzie – skrócić cały proces
  • zminimalizować ryzyko otrzymania niekorzystnej interpretacji
  • zlecić całą obsługę procesu pozyskania interpretacji, a przez to sprawnie załatwić sprawę przez pełnomocnika

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci bezpłatnie doradzą, w jaki sposób możemy najlepiej pomóc Twojej firmie.

Odpowiadamy w ciągu kilku godzin roboczych (pon-pt 9:00-17:00)

Chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą?

Zostaw wiadomość korzystając z formularza poniżej

Sprawdź inne nasze usługi

Optymalizacje podatkowe

Przedsiębiorstwo w spadku

Ulgi podatkowe

Rejestracje podatkowe